RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Kur'anske dove
Religija

Kur'anske dove

Kur'anska dova je ibadet vjernika

“Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati!” (Gafir, 60) Dova je srž ibadeta i najveći oslonac vjernika u vjerovanju.

Dova čini most između vjernika i Svemogućeg Stvoritelja te važnu ulogu u našoj vjeri. Božji poslanik Muhammed, a.s., je rekao:

“Zaista je dova ibadet.”

Naši namazi su najveća molitva jer posredstvom namaza upućujemo naše molbe-dove Allahu, dž.š. Kur'an nam daje smjernice da učimo i upućujemo što vise dova svome Stvoritelju, jer je dova bit našeg vjerovanja.Kur'an sam po sebi sadrži mnogo dova, pa kada učimo prvu suru El-Fatihu ustvari činimo dovu Uzvišenom Gospodaru.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Milostivom, Samilosnom, Vladaru Dana Sudnjeg, Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne na put onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!

Zadnje dvije sure u Kur'anu, Al-Falaq –”Svitanje” i An-Nas –”Ljudi” su također dove, pa Kur'an započinje i završava sa dovom Uzvišenom.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

“Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kada smutnje sije, i od zla zavidljivca kada zavist ne krije!'”

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

“Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi,Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla šejtana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi!'”

Što je dova?

Dova ili du'aa, arapska je riječ, koja u jezičnom kontekstuima značenjeobraćanja,poziva, zova, dozivanja, prizivanja, molitve, molbe, traženja.

Allah, dž.š., kaže: “A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu!” (Suretu El-Bekare, 186)

Allah, dž.š., dovi daje posebnu počast, kao što stoji u hadisu: Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Kod Allaha nema ništa plemenitije od dove!” (Tirmizija)

Mi kao muslimani, vjernici, dužni smo se samo Allahu, dž.š., obraćati i od Njega pomoć tražiti. Prenosi Ibn Abbas, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:

“Kada moliš, moli Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha!” (Tirmizija)

Jedan arapski pjesnik to je lijepo sročio u svojoj pjesmi:

“Ne traži od Ademovih sinova potrebe,Upitaj onoga tko mu vrata ne zatvara, Bog će se naljutiti da ga ne upitaš, I Ademove sinove, naljutiš, kad ih upitaš.”

UVJETI DOVE

Upućivati dovu u odabranim vremenima

 

Odabrana vremena su: između ezana i ikameta; na sedždi, kada smo najbliže svom Gospodaru; na zadnjem sjedenju u namazu i nakon završenog namaza. Posebno vrijeme kada Uzvišeni prima dove je zadnja trećina noći odnosno vrijeme prije zore ili sabaha, kao i poslije džume namaza. Neizostavno je spomenuti dovu na Dan Arafata, dove u mubarek mjesecu ramazanu, dovu postača te dovu kada pada kiša.

I nemojte nikako kada ste ljuti upućivati dove protiv sebe ili izgovarati riječi u vidu dove. Za primjer ovoga možemo navesti stanje srdžbe ili afekta kada ljudi znaju svašta izgovarati. Iz toga razloga Božji poslanik kaže:

“Ne molite protiv sebe ni protiv djece ni protiv imetka, ako pogodite vrijeme kada se dova prima, Allah će vam dati ono što ste tražili.” (Muslim)

Okretanje prema kibli, dlanova okrenutih prema nebu Ne trebapodizatipogled premanebu kao što kaže naš Poslanik:

“Kada molite Uzvišenog Gospodara za neku potrebu, dignite dlanove prema nebu.” (Ebu-Davud )

“Allah, dželle šanuhu, ne voli one koji pretjeruju: “Molite se Gospodaru svome ponizno i u sebi, jer On ne voli one koji se previše glasno mole.” (El-Earaf, 55).

Iskrena namjera – nijjet

Dovi treba pristupiti s iskrenim nijjetom, jer je dova ibadet. Mi se dovom molimo i obraćamo Allahu dž.š., pa sukladno tome, jedan od ključnih uvjeta primanja naše dove jeste iskren nijjet i iskreno ispovijedanje vjere, kao i iskreno pokajanje.

“Molite se Allahu , iskreno Mu ispovijedajući vjeru…!” (ElGafir, 14)

Početi sa zahvalom Allahu, dž.š., i salavatom na Poslanika Da bi dova bila pravilna a time i primljena kod Uzvišenog Gospodara nužno je započeti zahvalom Allahu i salavatom na Božjeg poslanika, zatim učiti dovu za sebe a tek onda za sve ostale, kakva je i bila praksa Božjeg poslanika.

Uvjerenje u primitak dove

Dova mora biti iskrena kao što i vjernik mora biti uvjeren da će njegova dova biti primljena; uostalom ne bi vjernik bio nazvan vjernikom da nije uvjeren u ono što čini. Time upućuje molbu Allahu, dž.š., nadajući se i vjerujući da će njegova dova biti primljena.

Tko se bude pridržavao gore navedenih uvjeta njegova će dova, ako Bog da, biti primljena.

Na kraju želim prije svega nama i svim muslimanima ramazan šerif mubarak olsun. Želim da u nadolazećim danima ukrasimo naša srca dobrotom, iskrenim dovama te da s veseljem dočekamo najdraži nam mjesec ramazan. Iz tog razloga ću s vama podijeliti dio pjesmice koju je naučila moja mala kćer:

“Ramazan se primakao i na vrata zakucao, mjesec posta i milosti, dobrih dijela i radosti.”

 

PREGLED KUR'ANSKIH DOVA

Svatko od nas treba, kako u mjesecu ramazanu tako i u drugim danima, upućivati iskrenu dovu Svevišnjem Stvoritelju, jer obožavati Allaha trebamo svjesno sa znanjem, a ne sa džehaletom – neznanjem. Zato smatram da nam, uz naše namaze i dobra djela, najviše treba iskrenih dova. A što ljepše može biti od Božje riječi, odnosno kur'anske dove!?

Zato sam se odlučio na taj korak a to je da saberem sve kur'anske dove u izvornom kur'anskom tekstu s prijevodom, kao i latiničnom transkripcijom arapskog teksta za sve one koji znaju čitati arapski a i za one koji ne znaju, a žele upućivati dove svome Gospodaru.

ار(1 ِ َّ َ َ ا عَذ َ اب الن ِن ً َ وق َة ِ ِ ي اآلخ َرِة َ ح َسن ً َ وف َة َ َ ا ح َسن ْي ِ ُّ ي الدن َا ف ِن َا آت َربَّن

RABBENA ATINA FIDDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABE-NNAR. Gospodaru naš, podari nam dobro na ovom i na budućem Svijetu, i sačuvaj nas džehenemske vatre!

ِ ِر َ ين 2 ْ َكاف َ ْوِم ال ْق َى ال َ َ ا عل َ َ ا و ُ انص ْرن امن ْ َد َ َق ِّ ْت أ َب َ َ ا صْب ًر َ ا وث َ ْين ْ ِر ْغ َ عل َف َا أ َربَّن

RABBENA EFRIG ALEJNA SABREN VE SEBBIT AKDAMENA VE-NSURNA ALEL KAVMIL KAFIRIN. Gospodaru naš,nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjernika!

َى3 َهُ َ عل ْت ِ ْص ًر َ ا كَم َ ا ح َمل َا إ َ ْين َ ْح ِم ْل َ عل َ ت َ َ ا وال َ َ ا ربَّن ن ْ َأ َ ْخط َ ْو أ َا أ َّ ِسين ِن ن َا إ ْن ُ َؤ ِ اخذ َ ت َا ال َربَّن َ َ نت َا أ َ َ ا و ْ ار َح ْمن َن ِ ْر ل َّ َ ا و ْ اغف ِ ِه َ و ْ اع ُف َ عن َا ب َن َ ل َة َاق َ ط ا ما ال َ َ ْن ُ َح ِّمل َ ت َ َ ا وال َ َ ا ربَّن ِن َ ْبل ِذ َ ين ِ من ق َّ ال ِ ِر َ ين( ْ َكاف َ ْوِم ال ْق َى ال َ َ ا عل َ ُ انص ْرن َا ف َن َمْوال

RABBENA LA TUAHIZNA IN NESINA EV AHTANA, RABBENA VE LA TAHMIL ALEJNA ISREN KEMA HAMELTEHU ALE-LLEZINE MIN KABLINA, RABBENA VE LA TUHAMMILNA MA LA TAKATE LENA BIH VAFU ANNA VAGFIRLENA VERHAMNA ENTE MEVLANA FENSURNA ALEL KAVMIL KAFIRIN.

Gospodaru naš, ne kažnjavaj nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne iskušavaj nas s onim što ne možemo podnijeti, izbriši grijehe naše, oprosti nam i smiluj nam se. Ti si Gospodar naš pa nam pomozi protiv nevjernika!

َّ ُ اب(4 ْ َوه َ َ نت ال َّ َك أ ِن ً إ َّ ُد َ نك َ ر ْح َمة َ ِ ا من ل َن َ ْب ل َ َ ا وه َن َ َدْيت ْ ه ِذ َ ْعَد إ َا ب َن ُوب ُل ُ ِز ْغ ق َ ت َا ال َربَّن

RABBENA LA TUZIG KULUBENA BADE IZ HEDEJTENA VE HEBLENA MIN-LEDUNKE RAHME, INNEKE ENTEL VEHHAB. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na pravi put ukazao; i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!

ار(5 ِ َّ َ َ ا عَذ َ اب الن ِن َ َ ا وق َن ُوب ُن َا ذ َن ِ ْر ل اغف ْ َ َّا ف ا آمن َ َ َّن ِن َا إ َربَّن

RABBENA INNENA AMENA FAGFIRLENA ZUNUBENA VEKINA AZABE-NNAR. Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas džehenemske vatre!

َّ َك َ س ِم ُ يع ُّ الد َعاء( 6 ِن ً إ َة ِّب َي ً ط ُ ِّريَّة ْ َك ذ َّ ُدن ِ ِي من ل َ ْب ل َر ِّب ه

RABBENA HEB LI MIN-LEDUNKE ZURRIJJETEN TAJJIBETEN, INNEKE SEMIU-DDUA. Gospodaru moj, podari mi čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!

7 )ِ ا م َع َّ الش ِ اه ِد َ ين َ َ ُْبن َ ْاكت َ َّ ا الر ُس َول ف َ ْعن َّب َ ْت َ وات َ َ نزل ِ َما أ َّا ب ا آمن َ َ َربَّن

RABBENA AMENA BIMA ENZELTE VE-TTEBANE-RRESULE FEKTUBNA MEA–ŠŠAHIDIN. Gospodaru naš, mi u ono što Ti objavljuješ vjerujemo i mi Poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!

8)ِ ِ ِر َ ين ْ َكاف َ ْوِم ال ْق َى ال َ َ ا عل َ ُ ا وانص ْرن امن ْ َد َ َق ِّ ْت أ َب َ َ ا وث ْم ِرن َ ِي أ َا ف َن ِ ْس َراف َ َ ا وإ َن ُوب ُن َا ذ َن ِ ْر ل َ ْ ا اغف ربَّن

RABBENA-GFIRLENA ZUNUBENA VE ISRAFENA FI EMRINA VE SEBBIT AKDAMENA VENSURNA ALEL KAVMIL KAFIRIN. Gospodaru naš,oprosti nam krivice naše i neumjernost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv nevjernika! َ

ْد9 َق َّ َ ار ف ُ ْد ِخ ِل الن َّ َك َ من ت ِن َا إ ار َ ربَّن ِ َّ َ َ ا عَذ َ اب الن ِن َق َ َك ف ً ُ سْب َحان َ ِ اطال َذا ب ْ َت ه َق ا م َ ا خل َ َ َربَّن ِّ ُكْم ِ َرب ْ ب ُوا َ ْن ِ آمن ان أ ِ ِإل َيم ِ َ ِادي ل ًا يُن َ ِادي َ ُ ا من َ َ ا س ِمْعن َّن ِن َا إ ار َّ ربَّن َ َ نص ٍ ِ ِم َ ين ِ م ْن أ َّال ِلظ َهُ َ و َما ل َ ْخ َزْيت أ َا َّن ا م َ ا و َعدت َ َ ِن َ َ ا وآت ار َ ربَّن ا م َع ْ األب َر ِ َ َ َّن َ َوف َ َ ا وت ِن َات ِّئ َّ َ ا سي ِّ ْر َ عن َ َ ا و َكف َن ُوب ُن َا ذ َن ِ ْر ل اغف ْ َ َا ف َّ َ ا ربَّن آمن َ َ ف ْ ِم َيعاد ِ( ِ ُف ال ُ ْخل َ ت َّ َك ال ِن امِة إ َ َ ِي ْق َ ال َ ْوم َا ي ُ ْخ ِزن َ ت ِ َك َ وال َ ُى ر ُسل َعل

RABBENA MA HALAKTE HAZA BATILA, SUBHANEKE FEKINA AZABE-NNAR, RABBENA INNEKE MEN TUDHILI-NNARE FEKAD AHZEJTEH VE MA LI-ZZALIMINE MIN ENSAR, RABBENA INNENA SEIANA MUNADIJEN-JUNADI LIL IMANI EN AMINU BIRABBIKUM FEAMENNA, RABBENA FAG-FIRLENA ZUNUBENA VE KEFFIR ANNA SEJJI-ATINA VE TEVEFFENA MEAL EBRAR, RABBENA VE ATINA MA VEADTENA ALA RUSULIKE VE LA TUHZINA JEVMEL KIJAME, INNEKE LA TUHLIFUL MIAD.

Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri! Gospodaru naš, onaga koga Ti budiš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće nitko u pomoć priteći. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru:,Vjerujte u Gospodara vašeg!- i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam ˝grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s dobrima. Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!

ْخ ِ اس ِر َ ين(10 َ َّن ِ م َن ال َ ُكون َن َا ل َ ْر َح ْمن َ َ ا وت َن ِ ْر ل َ ْغف ْم ت َّ ِن ل َ َ ا وإ ُ َسن َنف َا أ َ ْمن َل َا ظ َربَّن

RABBENA ZALEMNA ENFUSENA VE IN-LEM TAGFIRLENA VE TERHAMNA LENEKUNENNE MINE-LHASIRIN. Gospodaru naš, – rekoše oni – sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.

11 َّال َ ْوِم الظ ْق ا م َع ال َ َ ْن َ ْج َعل َ ت َا ال َربَّن

RABBENA LA TEĐ-ALNA MEAL-KAVMI-ZZALIMIN.

Gospodaru naš, ne daj nam da budimo s griješnicima!

ِ ِم َ ين( 12 َ ُ ا م ْسل َّن َ َوف َ َ ا صْب ًر َ ا وت َ ْين ْ ِر ْغ َ عل َف َا أ َربَّن

RABBENA-FRIG ALEJNA SABREN VE TEVEFFENA MUSLIMIN.

Gospodaru naš, daj nam snage da izdržimo i učini da kao vjernici umermo!

ْ َع ِظ ِيم(13 ْ َع ْر ِش ال ُ َو َ ر ُّب ال ْ ُت َ وه َ َو َّكل َ ْي ِه ت ُ َو َ عل َّ ه ِال َ إ َـه ِل ُ ال إ ِ َي ّ للا َح ْسب

HASBIJALLAHU LA ILAHE ILLA HU, ALEJHI TEVEKKELTU VE HUVE RABBUL ARŠIL AZIM.

Meni je dovoljan Allah, nema Boga osim Njega; samo se uzdajem u Njega, on je Gospodar svemira veličanstvenoga!

ِ ِر َ ين(14 ْ َكاف َ ْوِم ال ْق ِ َك ِ م َن ال ِ َر ْح َمت َا ب َ ِّجن ِ ِم َ ين َ ون َّال َ ْوِم الظ ْق ِّل ً ل َة ْن ِت َا ف ْن َ ْج َعل َ ت َا ال َربَّن

RABBENA LA TEĐ-ALNA FITNETEN LLILKAVMI-ZZALIMIN VE NEĐĐINA BIRAHMETIKE MINL KAVMIL-KAFIRIN.

Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine, i spasi nas, milošću Svojom, od nevjernika!

َ ُك ِّن م َن15 ِي أ َ ْر َح ْمن ِ َي وت ِ ْر ل َ ْغف َّ ت ِال ٌم َ وإ ْ ِ ِه ِ عل ِي ب َ ْي َس ل َ َك َ ما ل ل َ َ ْسأ َ ْن أ ِ َك أ ُ ب َ ُعوذ ِّي أ ِن َر ِّب إ ْ َخ ِ اس ِر َ ين( ال

RABBENA INNI EUZU BIKE EN ESELUKE MA LEJSE LI BIHI AILM, VE ILLA TAGFIRLI VE TERHAMNI EKU-MMINEL HASIRIN.

Gospodaru moj, Tebi se ja utječem da Te više nikada ne zamolim za ono što ne znam! Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću izgubljen.

َبَّ ْل ُ د َعاء(16 َق َ َ ا وت ِ َي ربَّن ُ ِّريَّت َِة َ و ِمن ذ َ َّ الصال ِيم ِ ُي مق ْن َر ِّب ْ اج َعل

RABBI-ĐALNI MUKIME-SSALATI VE MIN ZURRIJJETI RABBENA VE TEKABBEL DUA.

Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, Ti uslišaj moju dovu!

ْ ِح َس ُ اب(17 ُ ُوم ال َق َ ي َ ْوم ِ َ ين ي ْ ُمْؤ ِمن ِل ِ َد َّي َ ول ِ َوال ِ َي ول ِ ْر ل َ ْ ا اغف َربَّن

RABBENA-GFIRLI VELI VALIDEJJE VE LILMU'MININE JEVME JEKUMUL HISAB.

Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim, i svim vjernicima – na Sudnji dan!

ًا18 َان ْط َّ ُد َ نك ُ سل ِّ ِي من ل ِ ُي م ْخ َر َج ِ صْد ٍق َ و ْ اج َعل ل َ ْخ ِر ْجن ِ ُي مْد َخ َل ِ صْد ٍق َ وأ ْن َ ْد ِخل َّر ِّب أ َّ ِص ً يرا( ن

RABBI-DHILNI MUDHILE SIDKIN VE AHRIDŽNI MUHRIDŽE SIDKIN VEDŽ-ALI MILLE-DUNKE SULTANEN-NNESIRA.

Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!

َ َ ا ر َشًدا(19 ْم ِرن َ َ ِ ا م ْن أ َن ِّ ْئ ل َي ً َ وه َّ ُد َ نك َ ر ْح َمة َ ِ ا من ل ِن َا آت َربَّن

RABBENA ATINA MILLEDUNKE RAHMETEN VE HEJJI LENA MIN EMRINA REŠEDA.

Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost.

ِي(20 َ ْول َهُوا ق ْق َف ِي ي ِّ َسان ً ِّ من ل ْ َدة ُ ْل ُ عق ْم ِر َي و ْ احل َ ِي أ َ ِّس ْر ل ِ َ ي صْد ِر َي وي َر ِّب ْ اش َر ْح ل

RABBI-ŠRAHLI SADRI VE JESSIR LI EMRI VAHLUL AUKDETEN MIN LISANI JEFKAHU KAVLI.

Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja, i olakšaj zadatak moj, odriješi uzao sa jezika moga, da bi razumjeli govor moj.

ْ ًما(21 ِ ِي عل ز ْدن َّر ِّب ِ

RABBI ZIDNI AILMA.

Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!

ِ ِم َ ين(22 َّال ِّ ُي ك ُ نت ِ م َن الظ ِن َ َك إ َ َ نت ُ سْب َحان ِال أ َ إ َه ِل ال إ

LA ILAHE ILLA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MINE-ZZALIMIN.

Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi!

ِ َ ين(23 ارث ْ َو ِ َ َ نت َ خْي ُر ال َ ْر ًد َ ا وأ ِي ف َ َذ ْرن َر ِّب َل ت

RABBI LA TEZERNI FERDEN VE ENTE HAJRUL VARISIN.

Gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a Ti si Jedini Vječan!

َ ْح ُض ُر ِون(24 َن ي ِ َك َ ر ِّب أ ُ ب َ ُعوذ ين َ وأ َ ِ اط ِ َ َم َز ِ ات َّ الشي ِ َك ِ م ْن ه ُ ب َ ُعوذ َّر ِّب أ

RABBI EUZUBIKE MIN HEMEZATI-ŠŠEJATINI VE EUZU BIKE RABBI EN JAHDURUNI.

Gospodaru moj, obraćam ti se za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!

َ َ نت َ خْي ُر َّ الر ِ اح ِم َ ين(25 َ َ ا وأ َ َ ا و ْ ار َح ْمن َن ِ ْر ل اغف ْ َ َّا ف ا آمن َ َ َربَّن

RABBENA AMENA FAGFIRLENA VERHAMNA VE ENTE HAJRU-RRAHIMIN.

Gospodaru naš, mi vjerujemo, zato nam oprosti i smiluj nam se, jer Ti si najmilostiviji!

َ َ نت َ خْي ُر َّ الر ِ اح ِم َ ين 26 ِ ْر َ و ْ ار َحْم َ وأ َّر ِّب ْ اغف

RABBI-GFIR VERHAM VE ENTE HAJRU-RRAHIMIN.

Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji!

 

Ovom prilikom svim čitateljima portal “mojdzemat.com” želim hairli i bareketli ramazan, sa željom da ga provedete u ibadetu. Molim Uzvišenog Gospodara da nas učini od onih koji stalno Allaha spominju i Njemu se zahvaljuju.

AMIN!