RAMAZANSKA VAKTIJA 2024.

Home » Tespih ili tesbih
Religija

Tespih ili tesbih

Vrijednost izgovaranja tesbiha (subhanallah), tahmida (elhamdulillah), tahlila (la ilahe illallahu) i tekbira (Allahu ekber)

“Ko bude izgovorio: ‘Subhanallahi ve bi hamdihi‘ (Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala), stotinu puta na dan, bit će mu skinuti (umanjeni) grijesi makar ih bilo koliko morske pjene!”1576

“Ko kaže: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-lhamdu ve Huve ala kulli šej'in kadir‘ (Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je Svemogući), dnevno po deset puta, vrijedit će mu kao da je oslobodio četiri potomka od potomaka Ismaila.”1577

“Dvije riječi su lagane na jeziku, teške na vagi dobrih djela, drage Allahu, a to su riječi: Subhanallahi ve bi hamdihi, subhanellahil-azim (Neka je slavljen Allah i neka je slavljen Uzvišeni). “1578

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Draže mi je izgovoriti riječi: ‘Subhanallahi ve-l-hamdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber (Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveći), nego sve ono što sunce obasja!”1579

“Da li bi nekom od vas bilo teško da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?”, upitao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ashabe. Jedan od prisutnih upita ga: “Na koji način bi to neko od nas mogao učiniti?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odgovori: “Izgovori stotinu puta riječi: ‘Subhanallah‘, zaslužit ćeš hiljadu dobrih djela ili će ti biti pobrisano hiljadu ružnih, koje si počinio! “1580

“Ko izgovori: ‘Subhanallahil-‘azim ve bi hamdihi‘ (Slavljen neka je Uzvišeni Allah i neka Mu je hvala), – bit će mu u Džennetu zasađena palma!”1581

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Da li bi želio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od džennetskih riznica?” Abdullah mu odgovori: “Kako da ne bih, Allahov Poslaniče!”, reče Abdullah, a Poslanik kaza: “Izgovaraj riječi: ‘La havle ve la kuvvete illa billahi‘ – (Nema pomoći niti moći mimo Allaha!) “1582

Allahu su najdraže četiri riječi: “Subhanallahi, vel-hamdulillahi, ve la ilahe illallahu, vallahu ekber!” (Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najveći.) Nema smetnje da se zikr počne bilo kojom od njih.1583

Došao je neki beduin i obratio se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši mu: “Pouči me nečemu što ću izgovarati!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: “Izgovaraj: ‘La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu lillahi kesiren. Subhanallahi Rabbel-alemine. La havle ve la kuvvete illa billahi-l-‘Azizii-Hakim!‘ (Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji Sebi ravnog nema, Allah je najveći veličinom; hvala Allahu mnogo puta; neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoći niti moći mimo Allaha Moćnog i Mudrog!)” Na to će beduin: “Ove riječi su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu kaza: “Izgovaraj ‘Allahummagfir li verhamni vehdini verzukni!‘ (Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj!) 1584

Kada bi neki čovjek primio islam, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo bi ga podučio namazu, a zatim bi mu naredio da dovi ovim riječima: “Allahummagfirli, verhamni, vehdini, ve a'fini, verzukni” (Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, učvrsti me na uputi, podari mi oprost i opskrbu.)1585

Najbolja je dova “Elhamdu lillahi” (hvala Allahu), a najbolji spomen Allaha je “la ilahe illallahu” (nema boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha)!l586

Trajno vrijedne riječi su: “Subhanallahi ve-l-Hamdu lillahi ve la ilahe illallahu, vallahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi.” (Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga koji zaslužuje da bude obožavan osim Allaha i On je najveći. Nema pomoći niti moći mimo Allaha!)1587

 

 

 

1576 Sahih: BuharUa (6405), Muslim (2691).

1577 Sahih: Muslim (2693), Ahmed (23071).

1578 Sahih: Buharija (7563), Muslim (2694), Ahmed (7127) i drugi.

1579 Sahih: Muslim (2695), Tirmizi (3597).

1580 Sahih: Muslim (2698), Ahmed (1499, 1566), Tirmizi (3463).

1581 Tirmizi (3464, 3465). Pogledati: Miškat (2304).

1582 Sahih: Buharija (4205, 6384), Muslim (2704) i drugi.

1583 Sahih: Muslim (2137), Ahmed (19601, 19734)

1584 Sahih: Muslim (2696), Ahmed (1564, 1614).

1585 Sahih: Muslim (2697).

1586 Hasen: Tirmizi (3383), Ibn Madže (3800). Pogledati: Miškot (2306)

1587 Sahih: Ahmed (17889).

———–

Iz knjige “RAZUMIJEVANJE FIKHSKIH DOKAZA”

Autor: dr. ‘Aid el-Karni

Tagovi