Home » Džemat Čurćinica – Livno
Džemati u BiH

Džemat Čurćinica – Livno

Džemat Čurćunica
Džemat Čurćunica

Lokacija mjesto i ostaci graditeljske cjeline Ćurčinica džamije sa haremom u Livnu se nalaze na lokaciji koja obuhvaća k.č. 1/60, 1/61, 1/62, upisani su u zemljišnoknjižni uložak broj 221, vlasništvo Medžlisa Islamske vjerske zajednice Livno; k.o. Livno, općina Livno, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Nacionalni spomenik je smješten na uglu ulica Gabrijela Jurkića i Marka Marulića. Pristup nacionalnom spomeniku je sa sjeverozapadne strane, iz ulice Marka Marulića.
Glavna osovina objekta Ćurčinica džamije usmjerena je sjeverozapad-jugoistok. Ulaz je na sjeverozapadnoj strani. Mihrabski zid je na jugoistoku.
Harem džamije je smješten na ulaznom, sjeverozapadnom dijelu lokaliteta.

Historijski podaci

Ćurčinića džamija u Livnu predstavlja najmlađu izgrađenu džamiju u ovom gradu.
Nema točnih podataka kada je sagrađena ova džamija. Prema narodnoj predaji džamija je podignuta oko 1870. godine. Ime je dobila po tome što ju je sagradio izvjesni Ćurčić. Predak tih Ćurčića iz Liva, izvjesni Salih-aga, doselio je u Sarajevo 1696. godine i nastanio se u Jahja-pašinoj mahali. Porodica Ćurčić iz Sarajeva brinula se o izdržavanju ove džamije u Livnu.
Salih-aga Ćurčić, poznati buljukbaša iz period velikog rata 1683.-1699. godine, je obnovio Jahja-pašinu džamiju u Sarajevu. (Jahja-pašina džamija je bila oštećena u požaru 1697. godine). Nakon obnove džamije, džamija i mahala su prozvane po njemu Ćurčića džamija i Ćurčića mahala.
Tijekom rata 1992.-1995. godine, točnije 24. ožujka 1994. godine, Čurčića džamija je minirana i u potpunosti srušena. Ostaci džamije su sa lokaliteta odvezeni u listopada 2006. godine.

MOJ DŽEMAT:   Džemat Koševsko brdo - Sarajevo

Opis dobra

Prema konceptu prostorne organizacije Ćurčinica džamija u Livnu pripadala je jednoprostornim džamijama sa kamenom munarom. Džamija nije imala trijema. Bila je natkrivena četverovodnim krovom.
Dimenzije objekta, mjerene izvana, iznosile su oko 7 x 11 m.
Objekt je bio sagrađen od kamenih blokova. Kameni zidovi su iznutra bili krečeni, a izvana malterisani.
Volumen unutrašnjega prostora zatvarala su četiri zida koja su primala opterećenje od četverovodnog krova.
Četverovodni krov džamije bio je pokriven crijepom.
Otvori na ulaznoj fasadi objekta su bili postavljeni u dva vodoravna pojasa.
U prvom vodoravnom pojasu su bila postavljena dva pravokutna prozora sa strana ulaznih vrata. Prozori su sa vanjske strane bili uokvireni jednostavno izvedenim kamenim blokovima – šembranama, bojenim plavom bojom. Na prozorima su se nalazili demiri.
Ulazni otvor je također bio uokviren jednostavno profiliranim kamenim blokovima, plavo bojenim.
U drugom vodoravnom pojasu, u okomitoj osovini iznad vrata, bio je postavljen prozor, izveden jednako kao i prozori prvog vodoravnog pojasa ali bez demira.
U unutrašnjosti džamije, pored mihraba se nalazio i mimber.

Objekat Ćurčinica džamije u Livnu je tijekom rata 1992.-1995. godine pretrpio znatna oštećenja. Minirana je i srušena 1994. godine od strane HVO-a.. Krajem 2006. godine u potpunosti su uklonjeni ostaci objekta džamije s ciljem početka izgradnje objekat nove džamije.

Izvor: Medzlis-livno